Ví dụ về

SVG wave

Tạo gợn sóng phân cách bằng SVG trên flatsome